Het bestuur

Marcito Brouwer, voorzitter / secretaris. Zoon van Johan en bonuszoon van Sanjay, Marcito's pappa 2. Historicus. Schreef o.a. essays over Suriname en specialiseerde zich in ontwikkelingssamenwerking. 

Radhika Ganpat, penningmeester. Heeft op diverse posities in het bedrijfsleven gewerkt, o.a. in de farmaceutische industrie. Past als volle nicht van Sanjay Ganpat Brouwer op de stichtingskas.

Secretaris: Voor deze functie is de stichting nog op zoek naar een passende invulling. Dus: hou je van schrijven van goede en mooie brieven, het opstellen en versturen van e-mails, het opstellen van contracten en van zo goed mogelijk notuleren? Dan ben jij misschien de secretaris die wij nog zoeken. Voor reacties en sollicitaties stuur je ons een email via het formulier onder ander aan deze pagina of naar stichtingsanjay@gmail.com.

Bestuurslid fondsenwerving en bestuurslid (of -leden) algemeen: Vind je het leuk om personen, organisatie en bedrijven te benaderen voor sponsoring of donaties? Hou je van het promoten, ook semi-commercieel, van alle activiteiten die de stichting jaarlijks initieert? Dan ben jij misschien de goede persoon voor de functie bestuurslid fondsenwerving. Heb je naast al deze net genoemde eigenschappen ook een directe band met Suriname? Ben je thuis in de kunst en of de LHBT+ community in Suriname, of in Nederland, met een eigen netwerk dat je voor de stichting en haar werkzaamheden/projecten kunt inzetten? Dan ben jij misschien de juiste persoon voor de functie bestuurslid algemeen. Voor reacties en sollicitaties stuur je ons een email via het formulier onder ander aan deze pagina of naar stichtingsanjay@gmail.com

Onze ambassadeurs

Deze mensen onderhouden de meeste contacten in het veld, voeren al onze dagelijkse werkzaamheden uit en zijn vaak ons eerste aanspreekpunt, in zowel Suriname als in Nederland.

Usha Ganpat, oudste zus van Sanjay Ganpat Brouwer, steun en toeverlaat voor het team tijdens onze studiereizen naar Suriname.

Shardha Ramkisoen, middelste zus van Sanjay, steun en toeverlaat van het team tijdens onze studiereizen naar Suriname.

Johan Ganpat Brouwer, kunstenaar en weduwnaar van Sanjay Ganpat Brouwer. Ambassadeur kunst en kunstprojecten en projectleider Mi Switi Pink Sranan. Bewaker erfgoed Stichting Sanjay Ganpat Brouwer en meldpunt integriteit.

Elma de Wolf, jarenlang de coördinator van Stichting Effe bij moeder an, waar zowel Johan als Sanjay jarenlang vrijwilligerswerk hebben verricht. Werkte ook met Johan samen bij de Voedselbank Amsterdam UP Westerpark. Ambassadeur hulpgoederen en vrijwilligerswerk.

Onze verslagen 2023 op een rij:

Onze verslagen 2022 op een rij:

Onze verslagen 2021 op een rij:

Onze verslagen 2020 op een rij:

Onze verslagen 2019 op een rij:

Onze verslagen 2018 op een rij:

Hoewel wegens personele omstandigheden binnen het bestuur geen jaarverslag 2018 is opgesteld zijn alle conclusies en aanbevelingen die in het Reisverslag 2017 worden benoemd zoveel mogelijk in praktisch uit te voeren beleidsstappen voor seizoenen 2018 en 2019 omgezet. Een verantwoording van de uitvoering van dit beleid leest u in de Reisverslagen 2018 en 2019, de Jaarverslagen financiën 2018 en 2019 en het Jaarverslag 2019 op deze pagina.

Onze verslagen 2017 op een rij: 

Jaarverslag 2017 Stichting Sanjay
PDF – 306,0 KB 1534 downloads
verslag Suriname reis 2017 Stichting Sanjay
PDF – 505,8 KB 1395 downloads

 

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING


betreft: Stichting Sanjay Ganpat Brouwer


Heden, tien juli tweeduizend zeventien, verschijnt voor mij, mr. Frank Robert Sterel, notaris te Amsterdam:
de heer Adam William Nurdinarjuna de Waal, geboren op zesentwintig oktober negentienhonderd tweeënnegentig te Alkmaar, met kantooradres 1105 BJ Amsterdam, Paasheuvelweg 26, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
de heer Johan Brouwer, geboren op zeventien oktober negentienhonderd vijfenzestig te Dokkum, wonende Kleine Bickersstraat 2, 1013 LJ Amsterdam, hierna te noemen: de "Oprichter".
Van het bestaan van de bovenvermelde volmachten blijkt uit één (1) onderhandse akte die aan deze akte is gehecht.
De verschijnende persoon verklaart bij deze akte namens de Oprichter, een stichting op te richten en daarvoor de navolgende statuten vast te stellen:
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
De stichting draagt de naam Stichting Sanjay Ganpat Brouwer.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.
Artikel 2
De stichting heeft – met uitsluiting van het winstoogmerk - ten doel:
het helpen verbeteren van het leven en de leefomstandigheden van de lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (lhbt+) en/of humaan immunodeficiëntievirus (Hiv) positieve Surinaamse medemens, middels het delen van kennis en contacten, inclusief individuele en of groepsgerichte financiële ondersteuning, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
het liquideren van de aan de Stichting geschonken en jaarlijks groeiende Collectie Kunst, middels onder andere verkopen en loterijen, waarbij ambassadeurs van de Stichting in zowel Suriname als Nederland bij de praktische uitvoer van de stichting adviseren en assisteren in het kunnen bereiken van haar doelstelling.
VERMOGEN
Artikel 3
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
schenkingen, erfstellingen en legaten;
subsidies en donaties;
alle andere verkrijgingen en baten.
Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
BESTUUR
Artikel 4
Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie (3) leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd.
Het aantal leden wordt -met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde- door het
bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van 5 jaren. Aftredende bestuursleden zijn 2 maal aansluitend herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN
Artikel 5
De bestuursvergaderingen worden gehouden te Amsterdam, tenzij het bestuur anders besluit.
Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden.
Vergaderingen zullen voorts worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
De oproeping tot de vergadering geschiedt -behoudens het in lid 3 bepaalde- door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet medegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen, indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of op leesbare en reproduceerbare wijze langs elektronische weg hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.
Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 6
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Artikel 7
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
Artikel 8
Het bestuurslidmaatschap eindigt:
door overlijden van een bestuurslid;
door periodiek aftreden;
bij verlies van het vrije beheer door een lid van het bestuur over zijn vermogen;
bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
bij ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek;
bij ontslag door het bestuur op grond van een eenstemmig besluit van alle andere
bestuurders, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN
Artikel 9
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, desgewenst vergezeld van een rapport van een registeraccountant of van een accountant- administratieconsulent, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.
REGLEMENT
Artikel 10
Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 11
Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met ten minste een tweederde meerderheid in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
Indien in deze vergadering niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal het bestuur een tweede vergadering beleggen, uiterlijk binnen veertien dagen na de eerste vergadering, waarin, mits met een meerderheid van stemmen als hiervoor bedoeld, een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.
De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid afzonderlijk bevoegd.
De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 12
Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is.
De vereffening geschiedt door het bestuur.
De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.
SLOTBEPALING
Artikel 13
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
Overgangsbepaling
Artikel 14
Het eerste boekjaar van de stichting loopt van de datum van oprichting tot en met eenendertig december twee duizend achttien.
Dit artikel vervalt nadat het eerste boekjaar is geëindigd.
SLOTVERKLARINGEN
Tenslotte verklaart de verschijnende persoon dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd:
1. de heer Marco Johan Brouwer, geboren op achtentwintig juni negentienhonderd zesentachtig te Leeuwarden, wonende Hora Siccamasingel 249, 9721 HG Groningen, ongehuwd en niet geregistreerd als partner, als voorzitter;
2. mevrouw Elisabeth Maartje de Wolf, geboren op negenentwintig maart negentienhonderd zesenvijftig te Amsterdam, wonende Van Noordtkade 42A, 1013 BZ Amsterdam, ongehuwd en niet geregistreerd als partner, als penningmeester;
3. mevrouw Noëmi Hartvelt, geboren op achttien juni negentienhonderd negenenzestig te Maarn, wonende Zaanstraat 181, 1013 RW Amsterdam, ongehuwd en niet geregistreerd als partner, als secretaris; en
SLOT
De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE, verleden te Amsterdam op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en na het geven van een toelichting daarop aan de verschijnende persoon, heeft deze verklaard tijdig van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met die inhoud in te stemmen.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschijnende persoon en mij, notaris, ondertekend.